privacitat


L'accés a alguns dels serveis i productes oferts a través de la web de Núria Roura López pot requerir que l'usuari proporcioni determinades dades de caràcter personal. Li informem que totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent: Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com en el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol) i altra normativa aplicable.

Núria Roura López es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal recaptades i utilitzar-les únicament amb la finalitat de facilitar un millor servei i informació sobre els productes i serveis oferts. Es compromet a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'usuari consent de forma expressa la recollida i tractament de les seves dades personals recaptades com a conseqüència del registre a l'àrea restringida o per la contractació on-line de qualsevol producte o servei continguts al web.

Els usuaris poden en tot moment exercitar els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen, sempre que resultés pertinent, dirigint-se per escrit i signat al titular dels fitxers: Núria Roura López amb adreça Crta. Balenyà num 36 atic de Taradell (08552), adjuntat fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé, si s'escau, el seu passaport.